Warunki sprzedaży

Ogólne warunki handlowe

 

Spółki Prawa Handlowego

CENTRUM BABYLON, a.s.

z siedzibą ul. Nitranská 1, Liberec, Republika Czeska

Regon: 25022962

wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Krajski w Ústí nad Labem,

dział B, wkładka 1005,

dotyczące sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu on-line znajdującego się

na stronie internetowej www.BabylonLiberec.cz

 

I. Postanowienia wstępne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają prawa i obowiązki zachodzące pomiędzy spółką CENTRUM BABYLON, a.s., z siedzibą ul. Nitranská 1, Liberec, Republika Czeska, REGON 25022962, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Krajski w Ústí nad Labem, dział B, wkładka 1005 (zwaną dalej „CENTRUM BABYLON") zwanym Sprzedającym, a nabywającymi osobami trzecimi (zwanymi dalej „Kupującym“) z chwilą zawarcia umowy kupna przy pomocy środków komunikacji na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez CENTRUM BABYLON (zwanego dalej „e-shopem") oraz w związku z tą umową kupna. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są integralną częścią zawartej umowy kupna, jeżeli postanowienia umowy kupna nie są sprzeczne z zapisami Ogólnych Warunków Sprzedaży. W takim przypadku pierwszeństwo mają postanowienia umowy kupna.

 

Na potrzeby umowy kupna i niniejszych Ogólnych Warunkówh Sprzedaży przyjmuje się, że:

  • Konsument – to każda osoba, która zawiera umowę z CENTRUM BABYLON niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub działalnością zawodową.
  • Przedsiębiorca – to każda osoba, która wykonuje samodzielnie na własny rachunek i ryzyko działalność zarobkową w formie działalności gospodarczej lub w podobny sposób, prowadząc ją w trybie ciągłym w celu osiągnięcia zysku, lub każda osoba, która zawiera umowy związane z własną działalnością handlową, produkcyjną lub podobną albo w ramach wykonywania działalności zawodowej, ewentualnie osoba, która działa w imieniu lub na rachunek przedsiębiorcy.
  • Umowa konsumenckato umowazawarta między przedsiębiorcą a konsumentem.

II.

Przy wchodzeniu do ośrodków rozrywki CENTRUM BABYLON wykorzystywana jest technologia kart czipowych lub magnetycznych. Papierowy bilet, wydrukowany z e-shopu CENTRUM BABYLON, podlega wymianie na kartę magnetyczną lub czipową w kasach CENTRUM BABYLON. Autentyczność i ważność biletu sprawdzana jest on-line za pomocą czytników kodu paskowego. Technologia ta nie umożliwia wczytania kodu paskowego z nośników elektronicznych (telefon komórkowy, PDA, MDA, tablet itp.). Z tego powodu każdy gość CENTRUM BABYLON musi okazać w kasie bilet w formie papierowej. Jeżeli wymagany dokument nie zostanie okazany, nie będzie można uzyskać karty.

 

E-shop CENTRUM BABYLON oferuje wyłącznie vouchery służące do pokrycia płatności za świadczone usługi, natomiast nie oferuje bezpośrednio tych usług (w tym usług noclegowych lub usług dotyczących wykorzystania czasu wolnego). Warunki świadczenia tych usług określone są w odrębnych umownych postanowieniach zawartych z ich oferentem. CENTRUM BABYLON zwraca szczególną uwagę, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że usługi hotelowe będą świadczone dopiero na podstawie odrębnego uzgodnienia z obiektem noclegowym (rezerwacja) i zgodnie z warunkami tego obiektu noclegowego. Poprzez zamówienie jakichkolwiek usług, na których pokrycie Kupujący zakupił voucher w e-shopie CENTRUM BABYLON, powstaje nowy stosunek umowny pomiędzy świadczeniodawcą takiej usługi a Kupującym.

 

III. konto UŻYTKOWNIKA

Po zarejestrowaniu Kupującego na stronie internetowej Kupujący może korzystać ze swojego konta użytkownika. Z konta użytkownika Kupujący może dokonywać zamówień towarów (dalej tylko „konto użytkownika“). Jeżeli witryna sklepu internetowego to umożliwia, Kupujący może zamawiać towary także bez zarejestrowania, bezpośrednio ze strony internetowej sklepu.

Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz podczas składania zamówienia na towary Kupujący ma obowiązek podawania prawidłowych i prawdziwych wszystkich danych. Jakiekolwiek zmiany dotyczące danych zapisanych na koncie użytkownika Kupujący powinien na bieżąco aktualizować. Dane podane przez Kupującego na koncie użytkownika oraz w momencie składania zamówienia na towary traktowane są przez Sprzedającego jako prawidłowe.

Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest loginem użytkownika oraz hasłem. Kupujący zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje niezbędne do zalogowania się do jego konta użytkownika.

Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim korzystania z konta użytkownika.

Sprzedający może usunąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub w przypadku, gdy Kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna (w tym warunki sprzedaży).

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne w trybie ciągłym, w szczególności ze względu na konieczną konserwację sprzętu komputerowego (hardware) i oprogramowania (software) Sprzedającego lub ze względu na konieczną konserwację sprzętu komputerowego (hardware) i oprogramowania (software) osób trzecich.

E-shop zawiera informacje o towarach wraz z cenami poszczególnych towarów. Podane ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszystkie związane z nimi opłaty. Ceny towarów są ważne w okresie, w którym są widoczne na stronie internetowej sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości Sprzedającego zawierania umów kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach. E-shop zawiera także informacje związane z kosztami dotyczącymi zapakowania i dostarczenia towarów. Informacje dotyczące kosztów związanych z zapakowaniem i dostarczeniem towarów, podane na stronie internetowej sklepu, obowiązują tylko w przypadkach, gdy towary dostarczane są na terenie Republiki Czeskiej.

 

IV. zawarcie umowy kupna

Przed zawarciem umowy kupna Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz sposób płatności. Złożenie zamówienia uważane jest za taką czynność Kupującego, która w sposób jednoznaczny określa zamawiane towary, cenę zakupu, osobę Kupującego, sposób płatności i stanowi wiążącą dla Stron proponowaną umowę kupna. Aby zamówienie było ważne, należy wypełnić wszystkie obowiązkowe dane w formularzu zamówienia, zapoznać się z niniejszymi warunkami sprzedaży na stronie internetowej oraz Kupujący musi potwierdzić, że zapoznał się z niniejszymi warunkami sprzedaży. Umowa kupna między CENTRUM BABYLON a Kupującym zawarta zostaje w momencie, gdy CENTRUM BABYLON prześle Kupującemu e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia Kupującego, złożonego w sklepie internetowym prowadzonym przez CENTRUM BABYLON.

W przypadku umowy kupna zawartej na towary, których CENTRUM BABYLON w czasie złożenia zamówienia nie posiada na stanie, CENTRUM BABYLON ma prawo odstąpić od zawartej już umowy kupna, jeżeli okaże się, że cena nabycia takiego towaru przez CENTRUM BABYLON od jego dostawcy w stosunku do ceny nabycia, na której oparta jest cena kupna oferowana Kupującemu, uległa zmianie o ponad 3%. CENTRUM BABYLON ma prawo odstąpić od zawartej już umowy kupna także w sytuacji, gdy okaże się, że towar, który jest przedmiotem umowy kupna, nie jest już produkowany, dostarczany lub jego dostarczenie związane jest ze szczególnymi utrudnieniami lub kosztami, których CENTRUM BABYLON nie mogło przewidzieć.

Wraz z ceną kupna Kupujący powinien zapłacić Sprzedającemu także wszystkie koszty związane z zapakowaniem i dostarczeniem towarów w uzgodnionej wysokości. Jeżeli wyraźnie nie jest zapisane inaczej, dalej przez cenę kupna rozumie się także koszty związane z wysyłką towaru. Przesyłki wysyłane do Kupującego w formie listów wartościowych wysyłane są za pośrednictwem poczty Česká Pošta. Koszt opłaty pocztowej i zapakowania wynosi 60 CZK.

Jeżeli Kupujący wymaga dostarczenia w inne miejsce niż siedziba CENTRUM BABYLON, a CENTRUM BABYLON umożliwia dostarczenie zamówionego towaru w inne miejsce, Kupujący powinien wskazać w zamówieniu miejsce dostawy, wybrać sposób dostawy do tego miejsca, który oferowany jest przez CENTRUM BABYLON oraz zapłacić koszty związane z dostarczeniem towaru w uzgodnione miejsce i w wybrany sposób. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że usługa transportowa świadczona jest przez osoby trzecie – przewoźników. Ryzyko powstania szkody na towarze przejmuje Kupujący przedsiębiorca w momencie przekazania towaru przewoźnikowi. Ryzyko powstania szkody na towarze przejmuje Kupujący konsument w momencie przekazania towaru przewoźnikowi. Kupujący powinien towar przejrzeć i przekonać się o jego cechach i ilości bezpośrednio po jego odebraniu od CENTRUM BABYLON lub od przewoźnika.

Kupujący wyraża zgodę na to, że faktura będzie wystawiona przez CENTRUM BABYLON w formie elektronicznej. Jeżeli Kupujący pomimo wyrażenia takiej zgody zwróci się o wydanie papierowej formy faktury, powinien uiścić opłatę z tego tytułu w wysokości 40 CZK.

 

V. prawa KUPUJĄCEGO wynikające z wadliwego świadczenia

Prawo Kupującego wynikające z wadliwego świadczenia powstaje w przypadku wady, jaką przedmiot posiada w momencie przekazania ryzyka szkody na Kupującego, mimo iż przejawi się ona dopiero później. Prawo Kupującego powstaje także w przypadku później zaistniałej wady, którą Sprzedający spowodował naruszając swoje obowiązki. Kupujący nie ma prawa z tytułu wadliwego świadczenia, jeżeli jest to wada, którą musiał rozpoznać, wykazując zwykłą uwagę już w momencie zawierania umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedający wyraźnie zapewnił go, że rzecz jest pozbawiona wad lub podstępnie zataił wadę.

Jeżeli wadliwe świadczenie stanowi istotne naruszenie umowy, Kupujący ma prawo

a) do usunięcia wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy pozbawionej wady lub dostarczenie brakującej rzeczy,

b) do usunięcia wady w drodze naprawienia rzeczy,

c) do stosownej obniżki ceny kupna lub

d) do odstąpienia od umowy.

Kupujący poinformuje Sprzedającego z jakiego prawa korzysta w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Dokonanego wyboru Kupujący nie może zmienić bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący żąda naprawy rzeczy, która okaże się niemożliwa do naprawienia. Jeżeli Sprzedający nie usunie wady w stosownym terminie lub powiadomi Kupującego, iż wady nie usunie, Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać stosownej obniżki ceny kupna lub może odstąpić od umowy. Jeżeli Kupujący nie dokona wyboru swojego prawa w terminie, przysługują mu takie prawa, jakie obowiązują w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

Jeżeli wadliwe świadczenie stanowi nieistotne naruszenie umowy, Kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do stosownej obniżki ceny kupna. Dopóki Kupujący nie skorzysta z prawa do obniżki ceny kupna lub nie odstąpi od umowy, Sprzedający może dostarczyć to, czego brakuje, lub usunąć wadę prawną. Inne wady Sprzedający może usunąć według własnego wyboru poprzez naprawienie rzeczy lub dostarczenie nowej rzeczy; wybrana opcja nie może spowodować u Kupującego niewspółmiernie wysokich kosztów. Jeżeli Sprzedający nie usunie wady rzeczy w terminie lub odmówi usunięcia wady rzeczy, Kupujący może żądać obniżki ceny kupna lub może odstąpić od umowy. Dokonanego wyboru Kupujący nie może zmienić bez zgody Sprzedającego.

 

Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, jeżeli nie może zwrócić rzeczy w takim stanie, w jakim ją otrzymał. Nie dotyczy to sytuacji:

a) jeżeli zmiana stanu nastąpiła w wyniku oględzin w celu stwierdzenia wady rzeczy,

b) jeżeli Kupujący skorzystał z rzeczy jeszcze przed odkryciem wady,

c) jeżeli Kupujący nie spowodował braku możliwości zwrócenia rzeczy w niezmienionym stanie działaniem lub zaniechaniem lub

d) jeżeli Kupujący sprzedał rzecz jeszcze przed odkryciem wady, zużył ją lub jeżeli rzecz przeobraziła się w wyniku normalnego użytkowania; jeżeli tak się stało tylko częściowo, Kupujący zwróci Sprzedającemu to, co jeszcze może zwrócić i przekaże Sprzedającemu kwotę do wysokości, w jakiej czerpał korzyści z użycia rzeczy.

Jeżeli Kupujący nie zgłosi wady rzeczy w terminie, traci prawo do odstąpienia od umowy.

Jeżeli rzecz nie ma cech określonych w § 2161 Kodeksu Cywilnego, konsument może żądać także dostarczenia nowej rzeczy pozbawionej wad, jeżeli nie jest to ze względu na charakter rzeczy niewspółmierne do wykrytej wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, konsument może żądać tylko wymiany części; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jest to jednak niewspółmierne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wadę można bez zbędnej zwłoki usunąć, konsument ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Prawo do dostarczenia nowej rzeczy lub wymiany części konsument ma także wtedy, gdy wada jest możliwa do usunięcia, jeżeli nie może z rzeczy prawidłowo korzystać z powodu powtarzającego się występowania wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takiej sytuacji konsument ma także prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli konsument nie odstąpi od umowy i nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowej rzeczy pozbawionej wad, do wymiany jej części lub do naprawy rzeczy, może żądać stosownego rabatu. Konsument ma prawo do stosownego rabatu także w sytuacji, gdy Sprzedający nie może mu dostarczyć nowej rzeczy pozbawionej wad, wymienić jej części lub rzeczy naprawić, jak również w przypadku, gdy Sprzedający nie dokona naprawy w stosownym terminie lub gdyby dokonanie naprawy spowodowało znaczne utrudnienia dla konsumenta.

VI. POUCZENIE DLA KONSUMENTA W SPRAWIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W ciągu 14 dni ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny. Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni następujących po dniu, w którym Pan/Pani lub wskazana przez Pana/Panią osoba trzecia (inna niż przewoźnik) odebrała towar. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować CENTRUM BABYLON o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy na piśmie w formie jednostronnej czynności prawnej (na przykład w formie pisma przesłanego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub e-mailem). Bezzwłocznie prześlemy Panu/Pani potwierdzenie o przyjęciu powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Aby dotrzymać terminu określonego dla odstąpienia od niniejszej umowy, wystarczy wysłać odstąpienie od umowy przed upływem określonego terminu. Jeżeli odstąpi Pan/Pani od niniejszej umowy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Pana/Pani powiadomienie o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Panu/Pani wszystkie kwoty, jakie od Pana/Pani otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (oprócz dodatkowych kosztów powstałych w wyniku wybranego przez Pana/Panią sposobu dostawy, który jest inny aniżeli najtańszy sposób oferowanej przez nas standardowej dostawy). W celu zwrotu środków pieniężnych zastosujemy taki sam środek płatności, jaki Pan/Pani wykorzystał/a w celu zrealizowania początkowej transakcji, jeżeli nie określił/a Pan/Pani jednoznacznie inaczej. W żadnym przypadku nie wiąże się to dla Pana/Pani z dodatkowymi kosztami. Środki pieniężne zwrócimy dopiero po otrzymaniu zwróconego towaru lub jeżeli wykaże Pan/Pani, że towar został odesłany z powrotem, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej przed upływem 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy, odesłać z powrotem lub przekazać na adres siedziby CENTRUM BABYLON. Termin uważa się za dotrzymany, gdy towar zostanie odesłany z powrotem przed upływem 14 dni. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Pan/Pani. Ponosi Pan/Pani odpowiedzialność wyłącznie za obniżenie wartości towaru w wyniku dysponowania tym towarem w sposób inny aniżeli w sposób niezbędny do zapoznania się z charakterem i cechami towaru, w tym jego funkcjonalnością.

 

VII. Ochrona danych osobowych

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, REGON, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu (zwane dalej łącznie „danymi osobowymi").

 

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz do celów prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli Kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego również w celu wysyłania informacji i wiadomości handlowych Kupującemu.

 

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że swoje dane osobowe (w czasie rejestracji, na swoim koncie użytkownika, w zamówieniu złożonym na stronie internetowej sklepu) powinien podać prawidłowo i zgodnie z prawdą i że zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki poinformować Sprzedającego o zmianie swoich danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych Kupującego Sprzedający może zlecić osobie trzeciej zajmującej się ich przetwarzaniem. Oprócz osób dostarczających towary, dane osobowe nie będą przez Sprzedającego bez uprzedniej zgody Kupującego przekazywane osobom trzecim.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

Kupujący potwierdza, że udostępnione dane osobowe są dokładne i że został pouczony o tym, iż jest to dobrowolne udostępnienie danych osobowych.

Jeżeli Kupujący zwróci się o informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, Sprzedający powinien mu je przekazać. Sprzedający ma prawo żądać stosownej zapłaty za udzielenie informacji w myśl poprzedniego zdania, nieprzewyższającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub przedsiębiorstwem sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego oraz wyraża zgodę na przesyłanie wiadomości handlowych przez Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego.

Kupujący zgadza się z zapisywaniem tzw. cookies na jego komputerze. W przypadku, gdy można dokonać zakupu na stronie internetowej, a zobowiązania Sprzedającego wynikające z umowy kupna można spełnić bez konieczności zapisywania tzw. cookies na komputerze Kupującego, Kupujący może swoją zgodę w myśl poprzedniego zdania w każdym momencie odwołać.

Nowości z Babylonu
Przedłużenie ważności voucherów
FAUNA TARGI
FAUNA TARGI

Spotkanie miłośników zwierząt

26. 05. 2020
więcej
DLACZEGO CZUJEMY CHLOR W AQUAPARKU?

Mapa
Kontakt
Telefon: (+420) 485 249 202
E-mail: concierge@hotelbabylon.cz
Sklep internetowy Babylon Liberec
© 2021 Centrum Babylon, a. s. Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.