Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

CENTRUM BABYLON, a.s.

se sídlem Nitranská 1, Liberec

identifikační číslo: 25022962

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1005

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.centrumbabylon.cz

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vzniklé mezi společností CENTRUM BABYLON, a.s., se sídlem Nitranská 1, Liberec, IČ 25022962, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1005 (dále jen "CENTRUM BABYLON") jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími (dále jen "kupující") při uzavírání kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku formou internetové obchodu provozovaného CENTRUM BABYLON (dále také jen "e-shop") a v souvislosti s takovou kupní smlouvou. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy, pokud ujednání kupní smlouvy nejsou s ujednáními Všeobecných smluvních podmínek v rozporu. V takovém případě mají přednost ujednání kupní smlouvy.

 

Pro účely uzavírané kupní smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí:

  • Spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s CENTREM BABYLON.
  • Podnikatel - každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku nebo každý, kdo uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
  • Spotřebitelská smlouva uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem.

 

II.

Vstup do zábavních středisek CENTRA BABYLON je založen na technologii čipových nebo magnetických karet. K výměně papírové vstupenky, vytištěné z e-shopu CENTRA BABYLON za magnetickou nebo čipovou kartu, dojde na pokladnách CENTRA BABYLON. K ověření pravosti a platnosti vstupenky dochází on-line formou čteček čárového kódu. Tato technologie nepodporuje načtení čárového kódu z elektronických nosičů (Mobil, PDA, MDA, Tablet apod.). Z tohoto důvodu musí každý návštěvník CENTRA BABYLON na pokladně předložit na papíru vytištěnou vstupenku. Bez předložení požadovaného dokladu nedojde ke směně.

E-shop CENTRA BABYLON nabízí výhradně poukazy sloužící k úhradě úplaty za poskytované služby, nikoli přímo takové služby (včetně služeb ubytovacích nebo služeb týkajících se využití volného času) . Podmínky poskytnutí služby se řídí smluvními ujednáním s poskytovatelem takových služeb. CENTRUM BABYLON zejména výslovně upozorňuje a kupující bere na vědomí, že ubytovací služby budou poskytnuty teprve na základě zvláštní dohody s ubytovacím zařízením (rezervace) a dle podmínek takového ubytovacího zařízení. Objednáním jakýchkoli služeb, k jejichž úhradě si kupující zakoupil poukaz na e-shopu CENTRA BABYLON, vzniká nový smluvní vztah mezi poskytovatelem takové služby a kupujícím.

 

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující  bere  na  vědomí,  že uživatelský účet  nemusí být dostupný nepřetržitě,  a to  zejména  s  ohledem  na  nutnou  údržbu  hardwarového  a  softwarového  vybavení  prodávajícího, popř.  nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Před uzavřením kupní smlouvy kupující zvolí způsob doručení zboží a způsob jeho úhrady. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Kupní smlouva je mezi CENTRUM BABYLON a kupujícím uzavřena okamžikem, kdy CENTRUM BABYLON odešle kupujícímu email potvrzující přijetí objednávky kupujícího učiněné v internetovém obchodě provozovaném CENTRUM BABYLON.

V případě kupní smlouvy uzavřené na zboží, které CENTRUM BABYLON nemá v době jeho objednávky skladem, je CENTRUM BABYLON oprávněn odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, pokud se zjistí, že pořizovací cena takového zboží pro CENTRUM BABYLON od jeho dodavatele se oproti pořizovací ceně, ze které vycházel při stanovení kupní ceny kupujícímu, změnila o více jak 3%. Stejně tak je CENTRUM BABYLON oprávněn odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, pokud se zjistí, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy, se již nevyrábí, nedodává nebo jeho dodání je spojeno se zvláštními obtížemi nebo náklady, které CENTRUM BABYLON nemohl předvídat.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Zásilky zasílané kupujícímu formu cenných psaní jsou posílány prostřednictvím České pošty. Poštovné a balné činí 60 Kč.

Pokud kupující vyžaduje dodání do jiného místa než je sídlo CENTRA BABYLON a CENTRUM BABYLON v případě objednaného zboží dodání do jiného místa umožňuje, je povinen kupující povinen označit v průběhu objednávání místo dodání, zvolit způsob dopravy do takového místa dodání nabízený Centrem Babylon a uhradit náklady spojené s dopravou zboží na sjednané místo zvoleným způsobem. Kupující bere na vědomí, že doprava bude zajišťována prostřednictvím třetích osob - dopravců. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího podnikatele okamžikem předání zboží dopravci. Na kupujícího spotřebitele přechází nebezpečí škody na věci okamžikem předání zboží dopravci. Kupující je povinen zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství bezprostředně po jeho převzetí od CENTRA BABYLON nebo od dopravce.

Kupující souhlasí s tím, že daňový doklad vystavený CENTREM BABYLON bude v elektronické podobě. Pokud si kupující i přes tento souhlas vyžádá listinnou podobu takového daňového dokladu, je povinen zaplatit za jeho vystavení poplatek ve výši 40 Kč.

V. Práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

VI. Poučení pro spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů následujících po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat CENTRUM BABYLON formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních (například nebo e-mailem). Obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.  Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese sídla CENTRA BABYLON. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Aktuality
Prodlužování voucherů
Prodlužování voucherů

informace

15. 01. 2021
více
E-shop – upozornění!
TAJEMNÁ INDONÉSIE
TAJEMNÁ INDONÉSIE

7. 2. - 31. 10. 2020.

Největší výstava svého druhu.

26. 05. 2020
více
FAUNA TRHY
FAUNA TRHY

Pravidelná setkání milovníků zvířat.

26. 05. 2020
více
PROČ CÍTÍME V AQUAPARKU CHLOR?
PROČ CÍTÍME V AQUAPARKU CHLOR?

Stojí za přečtení

01. 03. 2020
více

Mapa
Kontakt
Telefon: (+420) 485 249 202
E-mail: concierge@hotelbabylon.cz
Volná místa E-shop Babylon Liberec
© 2021 Centrum Babylon, a. s. Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.